Vítame Vás na stránke Materskej školy Nábrežie 23, Elokované pracovisko Fraštacká 4, Hlohovec! 

Usmernenie a rozhodnutie primátora - platby zákonných zástupcov!

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia mesta Hlohovec ako zriaďovateľa - za obdobie od 1. apríla 2020, prosím prerušte úhradu príspevkov do MŠ (školné, stravné).

Pomerná časť príspevku za mesiac marec bude vo vyúčtovaní na konci školského roka – k 31.08.2020.

Všetky informácie budú neustále aktualizované podľa situácie.

Ďakujeme!

http://www.msfrastacka.sk/files/other/rozhodnutie_primatora_mesta_vyska_mesacnych_prispevok_ms_covid-19.pdf

Aktualizácia oznamu!

PRERUŠENIE PREVÁDZKY VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU

Z dôvodu preventívneho opatrenia na spomalenie šírenia koronavírusu je materská škola zatvorená od utorka 10.03.2020 až do odvolania

a to na základe opatrení MŠVVaŠ z 24.03.2020 - Vyhlásenie ministra školstva o pokračovaní zatvorenia škôl až do odvolania.

https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf

Prosíme Vás o sledovanie našej web-stránky pre ďalšie informácie.

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY!

ROZHODNUTIE ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:

1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,

1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy nájdete na našej stránke v časti Dokumenty/Dokumenty na stiahnutie.

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA!

ROZHODNUTIE ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že

2.1 zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

2.2 overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

2.3 zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,

2.4 ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Vážení rodičia,

v prípade, ak potrebujete potvrdenie pre zamestnávateľa o tom, že materská škola je zatvorená na základe preventívnych opatrení, kontaktujte t.č. 0910/861 333 (PaedDr. Dagmara Cvechová - zástupkyňa pre elokované pracovisko Fraštacká 4).

Dôležitý oznam!

Vážení rodičia,

v nasledujúcom linku nájdete všetky informácie, ktoré sa týkajú postupu pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a sociálnej poisťovne.

https://www.socpoist.sk/aktuality--qne/48411s68333c

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK!

Vážení rodičia,

v mesiaci február vyberáme rodičovský príspevok za II. polrok šk.r. 2019/2020

15€/dieťa, 10€/dieťa (ak MŠ navštevujú súrodenci).

Podľa VZN mesta Hlohovec č. 252/2019 čl. 6 sa od 01.01.2020 ustanovuje výška príspevku na režijné náklady na 9,00€.

Príspevok zákonného zástupcu na režijné náklady určený podľa tohto článku nariadenia je na každý mesiac určený jednotne bez ohľadu na to, koľko dní v mesiaci sa stravník odstravuje a bez nároku na vrátenie pomernej čiastky réžie.