Prevádzka MŠ: 

6:00 - 16:00

COVID – 19

ZMENY PLATNÉ

OD 16.9.2020:

Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Ak prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ trvá viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. 

krátky popis banneru

Vítame Vás na stránke Materskej školy Nábrežie 23, 

Elokované pracovisko Fraštacká 4, Hlohovec!

„Čitáreň pod modrým nebom“

V školskom roku 2019/2020 sme sa zapojili do výzvy: Zamestnanecký grantový program Škola 2020 v Nadačnom fonde Bekaert pomáha v Nadácii Pontis.

Predložili sme projekt s názvom „Čitáreň pod modrým nebom“.

Uvedený projekt bol vyhodnotený ako úspešný a my sme získali grant vo výške 1 236,00 EUR.

Za získané peniaze sme zakúpili tuli vaky, záhradný nábytok, slnečné clony a množstvo detských kníh a encyklopédií. Počas letných mesiacov sme čitáreň vybudovali a dňa 09.09.2020 ju slávnostne otvorili prvou aktivitou  s deťmi strednej vekovej skupiny. Prečítali sme si a zdramatizovali rozprávku s názvom: „Domček, domček, kto v tebe býva?“