Prevádzka MŠ: 

6:00 - 16:00

COVID – 19

ZMENY PLATNÉ

OD 1.10.2020:

 * Do budovy MŠ vstupujú dospelé osoby s rúškom.

 * Po vstupe bude vstupujúcim osobám zmeraná teplota.

 * Pri vstupe do šatne MŠ treba použiť dezinfekciu.

 * V priestoroch šatne môžu byť max. dospelé osoby

* Pobyt osôb privádzajúcich deti do MŠ je potrebné skrátiť na  nevyhnutne potrebný čas.

*PRED VSTUPOM DO TRIEDY, JE PRIVÁDZAJÚCA OSOBA POVINNÁ DOHLIADNUŤ , ABY SI DIEŤA UMYLO RUKY VODOU A MYDLOM !

 * Zákonný zástupca je povinný po každom prerušení     dochádzky dieťaťa predložiť:

-  vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

   (v prípade, že  dieťa chýbalo v MŠ viac ako 3 po sebe nasledujúce dni  vrátane víkendov a sviatkov).

- potvrdenie o chorobe vydané detským lekárom 

(v prípade, že dieťa chýbalo v MŠ viac ako 5 pracovných dní, z dôvodu akéhokoľvek ochorenia).  

krátky popis banneru

Vítame Vás na stránke Materskej školy Nábrežie 23, 

Elokované pracovisko Fraštacká 4, Hlohovec!

PONUKA ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Interné krúžky:

  • Prírodovedný (Bc. Lucia Šimegová, určený deťom z najstaršej vekovej skupiny, bezplatný)
  • Tanečno-športový (Bc. Vladimíra Cepková a Bc. Klaudia Skripčáková, určený deťom strednej  a najstaršej vekovej skupiny, bezplatný)

Externé krúžky:

  • Aikido (Tomáš Vallo, určený deťom strednej  a najstaršej vekovej skupiny, v priestoroch našej MŠ, 45 EUR/polrok)
  • Anglický jazyk (Barbora Kollárová, určený deťom najstaršej vekovej skupiny, v priestoroch našej MŠ6 EUR/mesiac)
  • Tanečná prípravka (Alenka Mišáková, určený deťom strednej  a najstaršej vekovej skupiny, v priestoroch našej MŠ, 6 EUR/mesiac)
  • Detská joga a zdravotné cvičenia  ( určený deťom strednej  a najstaršej vekovej skupiny, v priestoroch našej MŠ, 6 EUR/mesiac)
  • Florbal pre predškolákov  ( Mgr. Dušan Kováč, určený deťom strednej  a najstaršej vekovej skupiny, mestská telocvičňa na stanici, 6 EUR/mesiac )