Vážení rodičia,
úhrada školného prebieha každý mesiac riadneho školského roku (september - jún). Platbu je možné zrealizovať bezhotovostne prevodom alebo vkladom na účet v ČSOB banke.
 
Údaje k platbe školného (platba do 8. dňa v mesiaci, zadajte si, prosím trvalý príkaz na mesiace september 2019 - jún 2020):
Číslo účtu: SK16 7500 0000 0005 1126 2993
Variabilný symbol: vygenerovaný pre každé dieťa
Suma na úhradu: 17€/mesiac
Do poznámky vložte meno a priezvisko dieťaťa.
 
 
Údaje k platbe stravného (platba do 10. dňa v mesiaci):
Číslo účtu: SK86 7500 0000 0040 2532 5838
Do poznámky vložte meno a priezvisko dieťaťa.

Klasický stravník:
Suma na úhradu: 38€/mesiac (plné stravné)
Stravník s dotáciou:
Suma na úhradu: 14€/mesiac

 
 
ĎAKUJEME!

POPLATKY:

V školskom roku 2019/2020 sa v MŠ vyberajú tieto poplatky:

- rodičovský príspevok vo výške 15€, ak MŠ navštevujú súrodenci - 10€/dieťa - platí sa polročne
- školné vo výške 17€ - platí sa mesačne bezhotovostne (zadaním trvalého príkazu alebo vkladom na účet)