Prevádzka MŠ: 

6:00 - 16:00

COVID – 19

ZMENY PLATNÉ

OD 16.9.2020:

Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Ak prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ trvá viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. 

krátky popis banneru

Vítame Vás na stránke Materskej školy Nábrežie 23, 

Elokované pracovisko Fraštacká 4, Hlohovec!

Vážení rodičia,
úhrada školného prebieha každý mesiac riadneho školského roku (september - jún). Platbu je možné zrealizovať bezhotovostne prevodom alebo vkladom na účet v ČSOB banke.
 
Údaje k platbe školného (platba do 8. dňa v mesiaci, zadajte si, prosím trvalý príkaz na mesiace september 2020- jún 2021):
Číslo účtu: SK16 7500 0000 0005 1126 2993
Variabilný symbol: vygenerovaný pre každé dieťa
Suma na úhradu: 17€/mesiac
Do poznámky vložte meno a priezvisko dieťaťa.
 
 
Údaje k platbe stravného (platba do 10. dňa v mesiaci):
Číslo účtu: SK86 7500 0000 0040 2532 5838
Do poznámky vložte meno a priezvisko dieťaťa.

Klasický stravník:
Suma na úhradu: 38€/mesiac (plné stravné)
Stravník s dotáciou:
Suma na úhradu: 14€/mesiac

 
 
ĎAKUJEME!

POPLATKY:

V školskom roku 2020/2021 sa v MŠ vyberajú tieto poplatky:

- rodičovský príspevok (platí sa polročne triednym učiteľkám) vo výške:

  •   10,00€/dieťa  (za novoprijaté deti)     
  •     5,00€/dieťa  (za deti, ktoré MŠ navštevovali v šk. roku 2019/2020)

- Školné vo výške:

  • 17,00€/dieťa, platí sa mesačne bezhotovostne (zadaním trvalého príkazu alebo  vkladom na účet)       treba vždy uviesť správny variabilný symbol, pridelený materskou školou.