Kontakt:
Materská škola Nábrežie 23, 920 01 Hlohovec - elokované pracovisko Fraštacká 4; Prevádzková doba MŠ: od 6:00 hod. - do 16:00 hod.
  Kontaktná osoba:
 
  zástupkyňa pre elok. pracovisko: PaedDr. Cvechová Dagmara, tel. 033/ 742 17 15, mob. 0911/ 104 472, email: ms.frastacka4@gmail.com
  IČO: 37838661 DIČ: 2021643316
Vážení rodičia,
úhrada školného prebieha každý mesiac riadneho školského roku (september - jún). Platbu je možné zrealizovať bezhotovostne prevodom alebo vkladom na účet v ČSOB banke.
 
Údaje k platbe školného (platba do 8. dňa v mesiaci, zadajte si, prosím trvalý príkaz na mesiace september 2018 - jún 2019):
Číslo účtu: SK16 7500 0000 0005 1126 2993
Variabilný symbol: vygenerovaný pre každé dieťa
Suma na úhradu: 12€
Do poznámky vložte meno a priezvisko dieťaťa.
 
 
Údaje k platbe stravného (platba do 10. dňa v mesiaci, v mesiaci september 2018 treba uhradiť 2 splátky):
Číslo účtu: SK86 7500 0000 0040 2532 5838
Variabilný symbol: vygenerovaný pre každé dieťa
Suma na úhradu: 25,80€ (plné stravné)
Do poznámky vložte meno a priezvisko dieťaťa.
 
 
ĎAKUJEME!

POPLATKY:

V školskom roku 2018/2019 sa v MŠ vyberajú tieto poplatky:

- rodičovský príspevok vo výške 15€, ak MŠ navštevujú súrodenci - 10€/dieťa - platí sa polročne
- školné vo výške 12€ - platí sa mesačne bezhotovostne (zadaním trvalého príkazu alebo vkladom na účet)