Prevádzka MŠ: 

6:00 - 16:00

COVID – 19

ZMENY PLATNÉ

OD 16.9.2020:

Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Ak prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ trvá viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. 

krátky popis banneru

Vítame Vás na stránke Materskej školy Nábrežie 23, 

Elokované pracovisko Fraštacká 4, Hlohovec!

Trieda č. 1: 2-4 ročné deti 
triedne učiteľky:  Bc. Klaudia Skripčáková
                           Ing. Jana Kabátová

Trieda č. 2: 3-5 ročné deti 
triedne učiteľky: Mgr. Jana Močková
                          PaedDr. Dagmara Cvechová

Trieda č. 3: 5-6 ročné deti 
triedne učiteľky: Bc. Vladimíra Cepková
                          Bc. Lucia Šimegová