Zriaďovateľ:

  https://www.hlohovec.sk/

Prevádzka MŠ: 

6:00 - 16:00

.

COVID – 19

* Do budovy MŠ majú povolený vstup iba sprevádzajúce, dospelé osoby s rúškom na tvári

* Po vstupe bude vstupujúcim osobám zmeraná teplota.

* Pri vstupe do šatne MŠ treba použiť dezinfekciu.

* V priestoroch šatne môžu byť max. 4 dospelé osoby

* Pobyt osôb privádzajúcich deti do MŠ je potrebné skrátiť na  nevyhnutne potrebný čas.

*Pred vstupom do triedy, je privádzajúca osoba povinná dohliadnuť, aby si dieťa umylo ruky vodou a mydlom.

* Zákonný zástupca je povinný po každom prerušení     dochádzky dieťaťa predložiť:

-  vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

(v prípade, že  dieťa chýbalo v MŠ viac ako 3 po sebe nasledujúce dni  vrátane víkendov a sviatkov).

- potvrdenie o chorobe vydané detským lekárom

(v prípade, že dieťa chýbalo v MŠ viac ako 5 pracovných dní, z dôvodu akéhokoľvek ochorenia).

krátky popis banneru

Vítame Vás na stránke Materskej školy  Nábrežie 23,

Elokované pracovisko Fraštacká 4, Hlohovec!

Pedagogickí zamestnanci:

PaedDr. Dagmara Cvechová - zástupkyňa pre elokované pracovisko

                                                    samostatný pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Bc. Vladimíra Cepková - samostatný pedagogický zamestnanec

Ing. Jana Kabátová - samostatný pedagogický zamestnanec

Mgr. Jana Močková - samostatný pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou

Bc. Klaudia Skripčáková - samostatný pedagogický zamestnanec

Bc. Lucia Šimegová - samostatný pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou

Bc. Nikoleta Števíková - samostatný pedagogický zamestnanec - (PN)