Prevádzka MŠ: 

6:00 - 16:00

Vítame Vás na stránke Materskej školy  Nábrežie 23,

Elokované pracovisko Fraštacká 4, Hlohovec!

V našej materskej škole pracuje ako samostatná učiteľka od roku 2006. Študovala na Pedagogickej a kultúrnej akadémii v Modre a má ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa na Trnavskej univerzite v odbore predškolská a elementárna pedagogika. Špecializuje sa na výtvarnú činnosť a športové aktivity. V  MŠ  vedie tanečno-športový krúžok.

Absolvovala vzdelávania:

- Outdoorové aktivity v predprimárnom vzdelávaní

- Výchova k cnostiam cez zážitkové aktivity

- Interaktívne technológie vo vyučovacom procese

COVID – 19

* DO BUDOVY MŠ VSTUPUJÚ DOSPELÉ OSOBY S RÚŠKOM NA TVÁRI. 

  * Po vstupe bude vstupujúcim osobám zmeraná teplota.

 * Pri vstupe do šatne MŠ treba použiť dezinfekciu.

 * V priestoroch šatne môžu byť max. dospelé osoby

* Pobyt osôb privádzajúcich deti do MŠ je potrebné skrátiť na  nevyhnutne potrebný čas.

*Pred vstupom do triedy, je privádzajúca osoba povinná dohliadnuť, aby si dieťa umylo ruky vodou a mydlom.

 * Zákonný zástupca je povinný po každom prerušení     dochádzky dieťaťa predložiť:

-  vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

   (v prípade, že  dieťa chýbalo v MŠ viac ako 3 po sebe nasledujúce dni  vrátane víkendov a sviatkov).

- potvrdenie o chorobe vydané detským lekárom 

(v prípade, že dieťa chýbalo v MŠ viac ako 5 pracovných dní, z dôvodu akéhokoľvek ochorenia).  

krátky popis banneru