Prevádzka MŠ: 

6:00 - 16:00

Vítame Vás na stránke Materskej školy  Nábrežie 23,

Elokované pracovisko Fraštacká 4, Hlohovec!

V našej MŠ pracuje ako samostatná učiteľka od roku 2005. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa. Ovláda anglický jazyk, hru na flaute a digitálne technológie. Špecializuje sa na výtvarné činnosti a tvorivú dramatiku. V rokoch 2007 - 2011 študovala na Trnavskej univerzite odbor Preddškolská a elementárna pedagogika. V rokoch 1996 - 2000 študovala na Pedagogickej a kultúrnej akadémií v Modre. V januári 2020 úspešne absolvovala a získala Osvedčenie o vykonaní prvej atestácie.

Absolvovala vzdelávania:

- Outdoorové aktivity v predprimárnom vzdelávaní

- Výchova k cnostiam cez zážitkové aktivity

- Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní

- Práca v digitálnom svete

- Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula

- Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako aj príprava na

  rozvoj čitateľských zručností žiakov na ZŠ

- Rozvíjanie bazálnej jazykovej a literárnej gramotnosti detí predškolského a

  mladšieho školského veku

​- Rozvíjanie matematických predstáv u detí predškolského veku

COVID – 19

* DO BUDOVY MŠ VSTUPUJÚ DOSPELÉ OSOBY S RÚŠKOM NA TVÁRI. 

  * Po vstupe bude vstupujúcim osobám zmeraná teplota.

 * Pri vstupe do šatne MŠ treba použiť dezinfekciu.

 * V priestoroch šatne môžu byť max. dospelé osoby

* Pobyt osôb privádzajúcich deti do MŠ je potrebné skrátiť na  nevyhnutne potrebný čas.

*Pred vstupom do triedy, je privádzajúca osoba povinná dohliadnuť, aby si dieťa umylo ruky vodou a mydlom.

 * Zákonný zástupca je povinný po každom prerušení     dochádzky dieťaťa predložiť:

-  vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

   (v prípade, že  dieťa chýbalo v MŠ viac ako 3 po sebe nasledujúce dni  vrátane víkendov a sviatkov).

- potvrdenie o chorobe vydané detským lekárom 

(v prípade, že dieťa chýbalo v MŠ viac ako 5 pracovných dní, z dôvodu akéhokoľvek ochorenia).  

krátky popis banneru