Zriaďovateľ:

  https://www.hlohovec.sk/

Prevádzka MŠ: 

6:00 - 16:00

.

COVID – 19

* Do budovy MŠ majú povolený vstup iba sprevádzajúce, dospelé osoby s rúškom na tvári

* Po vstupe bude vstupujúcim osobám zmeraná teplota.

* Pri vstupe do šatne MŠ treba použiť dezinfekciu.

* V priestoroch šatne môžu byť max. 4 dospelé osoby

* Pobyt osôb privádzajúcich deti do MŠ je potrebné skrátiť na  nevyhnutne potrebný čas.

*Pred vstupom do triedy, je privádzajúca osoba povinná dohliadnuť, aby si dieťa umylo ruky vodou a mydlom.

* Zákonný zástupca je povinný po každom prerušení     dochádzky dieťaťa predložiť:

-  vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

(v prípade, že  dieťa chýbalo v MŠ viac ako 3 po sebe nasledujúce dni  vrátane víkendov a sviatkov).

- potvrdenie o chorobe vydané detským lekárom

(v prípade, že dieťa chýbalo v MŠ viac ako 5 pracovných dní, z dôvodu akéhokoľvek ochorenia).

krátky popis banneru

Vítame Vás na stránke Materskej školy  Nábrežie 23,

Elokované pracovisko Fraštacká 4, Hlohovec!

V našej materskej škole pracuje od roku 2012 ako samostatný pedagogický zamestnanec. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa na Trnavskej univerzite v odbore predškolská a elementárna pedagogika. Ovláda poľský jazyk a špecializuje sa na výtvarné činnosti, hudobnú výchovu, vedie tanečný krúžok.

Absolvovala vzdelávania:

- Outdoorové aktivity v predprimárnom vzdelávaní

- Výchova k cnostiam cez zážitkové aktivity

- Práca v digitálnom svete

- Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula

- Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako aj príprava na

  rozvoj čitateľských zručností žiakov na ZŠ

- Rozvíjanie bazálnej jazykovej a literárnej gramotnosti detí predškolského a

  mladšieho školského veku

​- Rozvíjanie matematických predstáv u detí predškolského veku