Zriaďovateľ:

  https://www.hlohovec.sk/

Prevádzka MŠ: 

6:00 - 16:00

.

COVID – 19

* Do budovy MŠ majú povolený vstup iba sprevádzajúce, dospelé osoby s rúškom na tvári

* Po vstupe bude vstupujúcim osobám zmeraná teplota.

* Pri vstupe do šatne MŠ treba použiť dezinfekciu.

* V priestoroch šatne môžu byť max. 4 dospelé osoby

* Pobyt osôb privádzajúcich deti do MŠ je potrebné skrátiť na  nevyhnutne potrebný čas.

*Pred vstupom do triedy, je privádzajúca osoba povinná dohliadnuť, aby si dieťa umylo ruky vodou a mydlom.

* Zákonný zástupca je povinný po každom prerušení     dochádzky dieťaťa predložiť:

-  vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

(v prípade, že  dieťa chýbalo v MŠ viac ako 3 po sebe nasledujúce dni  vrátane víkendov a sviatkov).

- potvrdenie o chorobe vydané detským lekárom

(v prípade, že dieťa chýbalo v MŠ viac ako 5 pracovných dní, z dôvodu akéhokoľvek ochorenia).

krátky popis banneru

Vítame Vás na stránke Materskej školy  Nábrežie 23,

Elokované pracovisko Fraštacká 4, Hlohovec!

V MŠ pracuje ako zástupkyňa pre elokované pracovisko. Má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s druhou atestáciou. Predškolskú pedagogiku študovala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, kde tiež úspešne ukončila doktorandské štúdium. V MŠ sa špecializuje na digitálne technológie.

Absolvovala vzdelávania:

- Outdoorové aktivity v predprimárnom vzdelávaní

- Výchova k cnostiam cez zážitkové aktivity

- Interaktívne technológie vo vyučovacom procese

- Inovácie v didaktike pre učiteľky predprimárneho vzdelávania

- Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese

- Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh

- Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese

Tiež sa zaujíma o rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese. Vlastní certifikát na realizáciu Tréningu fonematického uvedomovania podľa Eľkonina. V máji 2017 získala Osvedčenie o ukončení funkčného vzdelávania.