Prevádzka MŠ: 

6:00 - 16:00

COVID – 19

ZMENY PLATNÉ

OD 1.10.2020:

 * Do budovy MŠ vstupujú dospelé osoby s rúškom.

 * Po vstupe bude vstupujúcim osobám zmeraná teplota.

 * Pri vstupe do šatne MŠ treba použiť dezinfekciu.

 * V priestoroch šatne môžu byť max. dospelé osoby

* Pobyt osôb privádzajúcich deti do MŠ je potrebné skrátiť na  nevyhnutne potrebný čas.

*PRED VSTUPOM DO TRIEDY, JE PRIVÁDZAJÚCA OSOBA POVINNÁ DOHLIADNUŤ , ABY SI DIEŤA UMYLO RUKY VODOU A MYDLOM !

 * Zákonný zástupca je povinný po každom prerušení     dochádzky dieťaťa predložiť:

-  vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

   (v prípade, že  dieťa chýbalo v MŠ viac ako 3 po sebe nasledujúce dni  vrátane víkendov a sviatkov).

- potvrdenie o chorobe vydané detským lekárom 

(v prípade, že dieťa chýbalo v MŠ viac ako 5 pracovných dní, z dôvodu akéhokoľvek ochorenia).  

krátky popis banneru

Vítame Vás na stránke Materskej školy Nábrežie 23, 

Elokované pracovisko Fraštacká 4, Hlohovec!

V MŠ pracuje ako zástupkyňa pre elokované pracovisko. Má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s druhou atestáciou. Predškolskú pedagogiku študovala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, kde tiež úspešne ukončila doktorandské štúdium. V MŠ sa špecializuje na digitálne technológie.

Absolvovala vzdelávania:

- Outdoorové aktivity v predprimárnom vzdelávaní

- Výchova k cnostiam cez zážitkové aktivity

- Interaktívne technológie vo vyučovacom procese

- Inovácie v didaktike pre učiteľky predprimárneho vzdelávania

- Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese

- Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh

- Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese

Tiež sa zaujíma o rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese. Vlastní certifikát na realizáciu Tréningu fonematického uvedomovania podľa Eľkonina. V máji 2017 získala Osvedčenie o ukončení funkčného vzdelávania.