Kontakt:
Materská škola Nábrežie 23, 920 01 Hlohovec - elokované pracovisko Fraštacká 4; Prevádzková doba MŠ: od 6:00 hod. - do 16:00 hod.
  Kontaktná osoba:
 
  zástupkyňa pre elok. pracovisko: PaedDr. Cvechová Dagmara, tel. 033/ 742 17 15, mob. 0911/ 104 472, email: ms.frastacka4@gmail.com
  IČO: 37838661 DIČ: 2021643316

Bc. Cepková Vladimíra

Toho času na rodičovskej dovolenke. Absolvovala vzdelávania:

- Práca v digitálnom svete
- Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula
- Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako aj príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na ZŠ