Kontakt:
Materská škola Nábrežie 23, 920 01 Hlohovec - elokované pracovisko Fraštacká 4; Prevádzková doba MŠ: od 6:00 hod. - do 16:00 hod.
  Kontaktná osoba:
 
  zástupkyňa pre elok. pracovisko: PaedDr. Cvechová Dagmara, tel. 033/ 742 17 15, mob. 0911/ 104 472, email: ms.frastacka4@gmail.com
  IČO: 37838661 DIČ: 2021643316

Bc. Nikoleta Števíková

V našej MŠ pracuje od septembra 2016, od júna 2017 ako samostatný pedagogický zamestnanec. Má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie I. stupňa na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v študijnom odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo. V roku 2016 ukončila pomaturitné štúdium na PaSA bl. Laury v Trnave v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Ovláda hru na flaute a vedie tanečný krúžok.

Absolvovala tieto vzdelávania:
- Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako aj príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na ZŠ
- Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa