Kontakt:
Materská škola Nábrežie 23, 920 01 Hlohovec - elokované pracovisko Fraštacká 4; Prevádzková doba MŠ: od 6:00 hod. - do 16:00 hod.
  Kontaktná osoba:
 
  zástupkyňa pre elok. pracovisko: PaedDr. Cvechová Dagmara, tel. 033/ 742 17 15, mob. 0911/ 104 472, email: ms.frastacka4@gmail.com
  IČO: 37838661 DIČ: 2021643316

PaedDr. Dagmara Cvechová

V MŠ pracuje ako zástupkyňa pre elokované pracovisko. Má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s II. atestáciou. Predškolskú pedagogiku študovala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, kde tiež úspešne ukončila doktorandské štúdium. V MŠ sa špecializuje na digitálne technológie.

Absolvovala vzdelávania:
- Interaktívne technológie vo vyučovacom procese
- Inovácie v didaktike pre učiteľky predprimárneho vzdelávania
- Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese
- Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh
- Moderné prezentačné programya ich využitie vo vyučovacom procese

Tiež sa zaujíma o rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese. Vlastní certifikát na realizáciu Tréningu fonematického uvedomovania podľa Eľkonina. V máji 2017 získala Osvedčenie o ukončení funkčného vzdelávania.