Kontakt:
Materská škola Nábrežie 23, 920 01 Hlohovec - elokované pracovisko Fraštacká 4; Prevádzková doba MŠ: od 6:00 hod. - do 16:00 hod.
  Kontaktná osoba:
 
  zástupkyňa pre elok. pracovisko: PaedDr. Cvechová Dagmara, tel. 033/ 742 17 15, mob. 0911/ 104 472, email: ms.frastacka4@gmail.com
  IČO: 37838661 DIČ: 2021643316

Rada školy pri MŠ Nábrežie 23, Hlohovec

ČLENOVIA RŠ 

Pedagogickí zamestnanci: 
Predseda:
Mária Gnipová 
Podpredseda: 
 Katarína Perďochová
 
Nepedagogickí zamestnanci:
Andrea Riegelová

Za rodičov:
Lucia Karabínošová - rodič
RnDr. Richard Šiška - rodič
Zuzana Stoláriková
Ing. Jana Jurčová

Delegovaní záctupcovia zriaďovateľa:       
Mgr. Iveta Moravcová
Ing. arch. Miloslav Drgoň
Ing. Zuzana Nosková
Mgr. Ingrid Kamendyová