Kontakt:
Materská škola Nábrežie 23, 920 01 Hlohovec - elokované pracovisko Fraštacká 4; Prevádzková doba MŠ: od 6:00 hod. - do 16:00 hod.
  Kontaktná osoba:
 
  zástupkyňa pre elok. pracovisko: PaedDr. Cvechová Dagmara, tel. 033/ 742 17 15, mob. 0911/ 104 472, email: ms.frastacka4@gmail.com
  IČO: 37838661 DIČ: 2021643316

Štatút RŠ

ŠTATÚT RADY ŠKOLY
pri Materskej škole, Fraštacká 4, 920 01  Hlohovec
 
V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/ 2003 Z. z.“) a podľa § 9 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení (ďalej len „vyhláška č. 291/ 2004 Z. z.) vydáva Rada školy tento Štatút rady školy.
 
 
Čl. 1
Základné ustanovenie
1. Školskú samosprávu vykonáva okrem iných zákonom č. 596/2003 Z. z. stanovených orgánov aj
    rada školy alebo rada školského zariadenia (ďalej len "rada školy"). Rada školy sa zriaďuje pri
    školách a školských zariadeniach zmysle § 24 ods. 2 a 3 zákona č. 596/ 2003 Z. z.
 
2. Rada školy sa zriaďuje pri Materskej škole, Fraštacká 4, 920 01  Hlohovec
 
3. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorom je zriadená, a je ním Fraštacká 4, 920 01
    Hlohovec.
 
 
Čl. 2
Pôsobnosť a poslanie rady školy
1. Rada školy je ustanovená s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.
2. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje
    verejné záujmy a záujmy detí, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných
    zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a
    vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.
 
 
Čl. 3
Činnosť rady školy
1. Rada školy plní úlohy v zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z., a to:
a) Uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy a na jeho základe navrhuje  
    kandidáta na vymenovanie riaditeľa,
b) Predkladá návrh na odvolanie riaditeľa (vždy s odôvodnením) alebo sa vyjadruje k návrhu na
    odvolanie riaditeľa školy (ak zriaďovateľ odvoláva riaditeľa podľa § 3 ods. 7 písm. b) a c) a
    ods. 8 písm. b) a c) zákona č. 596/2003 Z. z),
c) Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy.
d) Vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy.
e) Podľa § 3 ods. 8 písm b) a c) zákona č. 596/2003 Z.z. a  § 5 ods. 7 citovaného zákona sa
    vyjadruje:
1. k návrhom na počty prijímaných detí a návrhom na počty tried,
2. k návrhu na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,
3. k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
4. k návrhu rozpočtu,
5. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
6. k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5
    písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.,
7. k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
8. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy rozpracovanému najmenej na dva roky a každoročnému    
    jeho vyhodnoteniu,
9. k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-
    vzdelávacieho procesu.
2. Rada školy nemá právomoc zasahovať do oblastí, ktoré jej neprislúchajú, ako napríklad oblasť
    pracovno-právna, odmeňovanie zamestnancov, riešenie sťažností, vykonávanie kontrol v školách
    a školských zariadeniach, priame vstupovanie do výchovno-vzdelávacieho procesu. Výsledným
    produktom zasadnutí rady školy nie je vydanie rozhodnutia alebo príkazu, ale návrh, stanovisko,
    vyjadrenie, odporúčanie.
 
Čl. 4
Zloženie rady školy
1. Rada školy má deväť členov .
2. Členmi rady školy sú:
- dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov (Perďochová Katarína – predseda a
  Mgr. Močková Jana-člen,),
- jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov (Latáková Anna – podpredseda),
- traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy (Ing. Štetinová Zuzana,
  RNDR. Šiška Richard a Krajčovičová Jana),
- traja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa (  Ing. Balla,Martin a Mgr. Borovský Tomáš a
  PaedDr. Droppová Gabriela, PhD.,).
 
 
Čl. 5
Spôsob voľby členov rady školy
1. Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov
    detí navštevujúcich školu.
2. Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným
    hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.
3. Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje  
    tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.
4. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie.
5. Členstvo v rade školy zaniká z dôvodov ustanovených v § 25 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z.
6. Člena rady školy možno odvolať z nasledovných dôvodov:
a) ak sa nezúčastní rokovania rady školy bez náležitého ospravedlnenia na troch po sebe
    nasledujúcich zasadnutiach,
b) ak si dlhodobo riadne neplní povinnosti uložené príslušnými všeobecne záväznými právnymi
    predpismi a týmto Štatútom,
c) ďalšie dôvody podľa potreby.
    O odvolaní člena rady školy rozhoduje orgán, ktorý ho ako člena rady školy zvolil alebo
    delegoval.
7. Ak sa v priebehu funkčného obdobia uvoľní miesto člena rady školy a je potrebné radu školy
    doplniť o nového člena, postupuje sa nasledovne:
a) ak sa jedná o doplnenie člena rady školy z radov rodičov - uskutočnia sa nové voľby,
b) ak sa jedná o zamestnanca školy - uskutočnia sa nové voľby,
c) ak sa jedná o delegovaného zástupcu zriaďovateľa – rada školy požiada o delegovanie nového
člena.
Čl.6
Pravidlá voľby predsedu a podpredsedu Rady školy
 
1. Na čele Rady školy je predseda, ktorého zvolí Rada školy zo svojich členov na svojom
    ustanovujúcom zasadnutí nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov Rady školy. Rovnako
    volí aj podpredsedu.
2. Voľby predsedu a podpredsedu sa uskutočnia tajným hlasovaním.
3. Po vykonaní volieb volebná komisia zráta odovzdané hlasovacie lístky a vyradí neplatné. Platné
    hlasovacie lístky sú tie, na ktorých je zakrúžkované poradové číslo jedného kandidáta.
4. V prípade, že žiadny kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov rady školy
    nastupuje druhé kolo volieb.
5. Do druhého kola volieb postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov prítomných
    voličov, v prípade rovnosti hlasov viacerí.
6. Víťazom volieb sa stáva kandidát s najvyšším počtom hlasov.
7. Voľba podpredsedu prebieha rovnakým spôsobom ako voľba predsedu.
8. Ustanovujúce zasadnutie Rady školy zvolá riaditeľ školy najneskôr 14 dní od uskutočnenia
    volieb.
9. Vypracovanie zápisnice zabezpečuje riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia.
    Podpisuje  ju zvolený predseda Rady školy a po jej odovzdaní zriaďovateľovi aj štatutár
    zriaďovateľa.
    Povinnými prílohami sú prezenčné listiny voličov a dokumentácia o voľbe a delegovaní členov
    rady školy (rodičia, pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci a za delegovaných
    členov za zriaďovateľa písomný doklad o delegovaní.
 10. Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia rady školy spolu so všetkými prílohami predseda rady
    školy najneskôr do troch dní od zasadnutia doručí zriaďovateľovi. Rada školy je zriadená dňom
    podpísania zápisnice zriaďovateľom (štatutár, alebo ním poverený zástupca).
 
 
Čl. 7
Pravidlá rokovania rady školy
1. Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej
    členov. Na platné uznesenie je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.
2. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo
    funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.
3. Rada školy sa schádza podľa plánu činnosti na príslušný kalendárny rok (a to spravidla štyrikrát
    ročne), a tiež podľa potreby, ak o to požiada zriaďovateľ, riaditeľ školy alebo najmenej tretina
    počtu členov rady školy. Žiadosť o zvolanie rady školy sa doručuje jej predsedovi s uvedením
    problematiky, ktorá má byť prerokovaná.
4. Predseda rady školy je povinný zvolať radu školy do 14 dní od doručenia žiadosti tak, aby sa rada
    školy konala do 30 dní od doručenia žiadosti.
5. Zasadnutia rady školy sú verejné, pokiaľ rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých
    členov nerozhodne inak. Oznámenie o zasadnutí rady školy sa zverejňuje v sídle školy na verejne
    prístupnom mieste a na webovom sídle školy.
6. Rada školy si na svojom ustanovujúcom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu
    nadpolovičnou väčšinou všetkých jej členov.
7. Zasadnutie rady školy vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
8. Predsedovia rád škôl a školských zariadení na území mesta predkladajú mestskej školskej rade
    návrhy a podnety na riešenie (rokovanie) v písomnej forme.
9. Zo zasadnutí rady školy sa zapíše zápisnica, ktorá bude uložená u predsedu. Zápisnica obsahuje
    stručnú informáciu o priebehu rokovania, o prerokovávaných témach a o prijatých uzneseniach.
    Súčasťou zápisnice je prezenčná listina prítomných. Zápisnicu vyhotovuje podpredseda rady
    školy, prípadne radou školy poverený člen, v dvoch vyhotoveniach.
  
Čl. 8
Práva a povinnosti člena rady školy
1. Člen rady školy má právo:
a) voliť a byť volený do funkcie predsedu a podpredsedu
b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedu rady školy,
c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a
    slobodne sa k nim vyjadrovať,
d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,
e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály.
2. Člen rady školy je povinný:
a) zúčastňovať sa jej zasadnutí,
b) zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  
Čl. 9
Povinnosti predsedu rady školy alebo rady školského zariadenia
1. Predseda rady školy riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Nerozhoduje o všetkých
    záležitostiach rady školy samostatne, vždy len spoločne s ostatnými členmi.
2. Predsedu rady školy v jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda rady školy v plnom rozsahu.
3. Predseda rady školy:
a) predkladá na najbližšom zasadaní po ustanovení rady školy návrh štatútu rady školy na
    schválenie,
b) zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.
c) vypracováva výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.
4. Výročná správa obsahuje najmä:
    a) prehľad činností, realizovaných radou školy v kalendárnom roku,
    b) prípadné zmeny v zložení rady školy,
    c) prehľad o hospodárení.
Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy a na webovom sídle školy.
Jedno vyhotovenie výročnej správy sa poskytne zriaďovateľovi.
  
Čl. 10
Vonkajšie vzťahy rady školy
1. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy a jej zriaďovateľa o pláne zasadnutí na príslušný
    kalendárny rok bezodkladne po jeho schválení a prizýva ich podľa potreby na zasadnutia rady
    školy.
2. Riaditeľ školy poskytuje na zasadnutie rady školy vhodnú miestnosť, predkladá Rade školy   
    príslušné materiály spravidla v písomnej forme a podľa možností zabezpečuje materiálno-
    technické vybavenie. Riaditeľ školy zabezpečuje zverejnenie oznámení o zasadnutí
    rady školy a výročné správy rady školy v sídle školy na verejne prístupnom mieste a na
    webovom sídle školy.
 
 Čl. 11
Hospodárenie rady školy
1. Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy.
2. Rada školy nemá vlastný majetok.
 
Čl. 12
Záverečné ustanovenia
1. Znenie štatútu môže byť doplnený a následne schválený Radou školy nadpolovičnou väčšinou
    hlasov jej členov.
2. Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy dňa 16. júna 2016.
 
 
Účinnosť nadobúda dňom schválenia v rade školy.
V Hlohovci, Fraštacká 4, 920 01  Hlohovec
dňa 16. 6. 2016