Bc. Nikoleta Števíková

V našej MŠ pracuje od septembra 2016, od júna 2017 ako samostatný pedagogický zamestnanec. Má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie I. stupňa na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v študijnom odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo. V roku 2016 ukončila pomaturitné štúdium na PaSA bl. Laury v Trnave v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Ovláda hru na flaute a vedie športový krúžok.

Absolvovala tieto vzdelávania:
- Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako aj príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na ZŠ
- Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa
- Rozvíjanie bazálnej jazykovej a literárnej gramotnosti detí predškolského a mladšieho školského veku
- Rozvíjanie matematických predstáv u detí predškolského veku