Bc. Vladimíra Cepková

V našej materskej škole pracuje od roku 2012 ako samostatný pedagogický zamestnanec. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa na Trnavskej univerzite v odbore predškolská a elementárna pedagogika. Ovláda poľský jazyk a špecializuje sa na výtvarné činnosti, hudobnú výchovu, vedie tanečný krúžok.

Absolvovala vzdelávania:

- Práca v digitálnom svete
- Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula
- Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako aj príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na ZŠ
- Rozvíjanie bazálnej jazykovej a literárnej gramotnosti detí predškolského a mladšieho školského veku
​- Rozvíjanie matematických predstáv u detí predškolského veku