PaedDr. Dagmara Cvechová

V MŠ pracuje ako zástupkyňa pre elokované pracovisko. Má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s druhou atestáciou. Predškolskú pedagogiku študovala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, kde tiež úspešne ukončila doktorandské štúdium. V MŠ sa špecializuje na digitálne technológie.

Absolvovala vzdelávania:
- Interaktívne technológie vo vyučovacom procese
- Inovácie v didaktike pre učiteľky predprimárneho vzdelávania
- Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese
- Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh
- Moderné prezentačné programya ich využitie vo vyučovacom procese

Tiež sa zaujíma o rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese. Vlastní certifikát na realizáciu Tréningu fonematického uvedomovania podľa Eľkonina. V máji 2017 získala Osvedčenie o ukončení funkčného vzdelávania.