Zriaďovateľ:

  https://www.hlohovec.sk/

Prevádzka MŠ: 

6:00 - 16:00

.

COVID – 19

* Do budovy MŠ majú povolený vstup iba sprevádzajúce, dospelé osoby s rúškom na tvári

* Po vstupe bude vstupujúcim osobám zmeraná teplota.

* Pri vstupe do šatne MŠ treba použiť dezinfekciu.

* V priestoroch šatne môžu byť max. 4 dospelé osoby

* Pobyt osôb privádzajúcich deti do MŠ je potrebné skrátiť na  nevyhnutne potrebný čas.

*Pred vstupom do triedy, je privádzajúca osoba povinná dohliadnuť, aby si dieťa umylo ruky vodou a mydlom.

* Zákonný zástupca je povinný po každom prerušení     dochádzky dieťaťa predložiť:

-  vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

(v prípade, že  dieťa chýbalo v MŠ viac ako 3 po sebe nasledujúce dni  vrátane víkendov a sviatkov).

- potvrdenie o chorobe vydané detským lekárom

(v prípade, že dieťa chýbalo v MŠ viac ako 5 pracovných dní, z dôvodu akéhokoľvek ochorenia).

krátky popis banneru

Vítame Vás na stránke Materskej školy  Nábrežie 23,

Elokované pracovisko Fraštacká 4, Hlohovec!

PONUKA ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Interné krúžky:

  • Prírodovedný (Bc. Lucia Šimegová, určený deťom z najstaršej vekovej skupiny, bezplatný)
  • Tanečno-športový (Bc. Vladimíra Cepková a Bc. Klaudia Skripčáková, určený deťom strednej  a najstaršej vekovej skupiny, bezplatný)

Externé krúžky:

  • Aikido (Tomáš Vallo, určený deťom strednej  a najstaršej vekovej skupiny, v priestoroch našej MŠ, 45 EUR/polrok)
  • Anglický jazyk (Barbora Kollárová, určený deťom najstaršej vekovej skupiny, v priestoroch našej MŠ6 EUR/mesiac)
  • Tanečná prípravka (Alenka Mišáková, určený deťom strednej  a najstaršej vekovej skupiny, v priestoroch našej MŠ, 6 EUR/mesiac)
  • Detská joga a zdravotné cvičenia  ( určený deťom strednej  a najstaršej vekovej skupiny, v priestoroch našej MŠ, 6 EUR/mesiac)
  • Florbal pre predškolákov  ( Mgr. Dušan Kováč, určený deťom strednej  a najstaršej vekovej skupiny, mestská telocvičňa na stanici, 6 EUR/mesiac )