Zriaďovateľ:

  https://www.hlohovec.sk/

Prevádzka MŠ: 

6:00 - 16:00

.

COVID – 19

* Do budovy MŠ majú povolený vstup iba sprevádzajúce, dospelé osoby s rúškom na tvári

* Po vstupe bude vstupujúcim osobám zmeraná teplota.

* Pri vstupe do šatne MŠ treba použiť dezinfekciu.

* V priestoroch šatne môžu byť max. 4 dospelé osoby

* Pobyt osôb privádzajúcich deti do MŠ je potrebné skrátiť na  nevyhnutne potrebný čas.

*Pred vstupom do triedy, je privádzajúca osoba povinná dohliadnuť, aby si dieťa umylo ruky vodou a mydlom.

* Zákonný zástupca je povinný po každom prerušení     dochádzky dieťaťa predložiť:

-  vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

(v prípade, že  dieťa chýbalo v MŠ viac ako 3 po sebe nasledujúce dni  vrátane víkendov a sviatkov).

- potvrdenie o chorobe vydané detským lekárom

(v prípade, že dieťa chýbalo v MŠ viac ako 5 pracovných dní, z dôvodu akéhokoľvek ochorenia).

krátky popis banneru

Vítame Vás na stránke Materskej školy  Nábrežie 23,

Elokované pracovisko Fraštacká 4, Hlohovec!

Vážení rodičia,
úhrada školného prebieha každý mesiac riadneho školského roku (september - jún). Platbu je možné zrealizovať bezhotovostne prevodom alebo vkladom na účet v ČSOB banke.
 
Údaje k platbe školného (platba do 8. dňa v mesiaci, zadajte si, prosím trvalý príkaz na mesiace september 2020- jún 2021):
Číslo účtu: SK16 7500 0000 0005 1126 2993
Variabilný symbol: vygenerovaný pre každé dieťa
Suma na úhradu: 17€/mesiac
Do poznámky vložte meno a priezvisko dieťaťa.
 
 
Údaje k platbe stravného (platba do 10. dňa v mesiaci):
Číslo účtu: SK86 7500 0000 0040 2532 5838
Do poznámky vložte meno a priezvisko dieťaťa.

Klasický stravník:
Suma na úhradu: 38€/mesiac (plné stravné)
Stravník s dotáciou:
Suma na úhradu: 14€/mesiac

 
 
ĎAKUJEME!

POPLATKY:

V školskom roku 2020/2021 sa v MŠ vyberajú tieto poplatky:

- rodičovský príspevok (platí sa polročne triednym učiteľkám) vo výške:

  •   10,00€/dieťa  (za novoprijaté deti)     
  •     5,00€/dieťa  (za deti, ktoré MŠ navštevovali v šk. roku 2019/2020)

- Školné vo výške:

  • 17,00€/dieťa, platí sa mesačne bezhotovostne (zadaním trvalého príkazu alebo  vkladom na účet)       treba vždy uviesť správny variabilný symbol, pridelený materskou školou.