Zriaďovateľ:

  https://www.hlohovec.sk/

Prevádzka MŠ: 

6:00 - 16:00

.

COVID – 19

* Do budovy MŠ majú povolený vstup iba sprevádzajúce, dospelé osoby s rúškom na tvári

* Po vstupe bude vstupujúcim osobám zmeraná teplota.

* Pri vstupe do šatne MŠ treba použiť dezinfekciu.

* V priestoroch šatne môžu byť max. 4 dospelé osoby

* Pobyt osôb privádzajúcich deti do MŠ je potrebné skrátiť na  nevyhnutne potrebný čas.

*Pred vstupom do triedy, je privádzajúca osoba povinná dohliadnuť, aby si dieťa umylo ruky vodou a mydlom.

* Zákonný zástupca je povinný po každom prerušení     dochádzky dieťaťa predložiť:

-  vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

(v prípade, že  dieťa chýbalo v MŠ viac ako 3 po sebe nasledujúce dni  vrátane víkendov a sviatkov).

- potvrdenie o chorobe vydané detským lekárom

(v prípade, že dieťa chýbalo v MŠ viac ako 5 pracovných dní, z dôvodu akéhokoľvek ochorenia).

krátky popis banneru

Vítame Vás na stránke Materskej školy  Nábrežie 23,

Elokované pracovisko Fraštacká 4, Hlohovec!

Vedúcou školskej jedálne je p. Alena Novická
KONZULTAČNÉ HODINY :

ŠJ Elokované pracovisko Fraštacká 4:

Denne od 12,00 hod. – 14,00 hod.

tel. kontakt: 033/7421715

ŠJ MŠ Nábrežie:

Denne od 8,00 - 11,00 hod.

tel. kontakt: 033/7424038

PODMIENKY STRAVOVANIA:

Ak je Vaše dieťa alergické na niektoré druhy potravín, je potrebné priniesť vedúcej ŠJ o tom potvrdenie od lekára-špecialistu. V prípade individuálneho stravovania, musí rodič vedúcej ŠJ predložiť doklad o individuálnom stravovaní / lekársky nález/. Na začiatku týždňa rodič obdrží jedálny lístok MŠ, podľa ktorého prispôsobuje individuálnu stravu svojho dieťaťa.

Za odhlasovanie dieťaťa zo stravy zodpovedá zákonný zástupca. Dieťa je možné odhlásiť zo stravy  deň vopred do 14:00 hod. Platí aj v pondelky a v pracovné dni nasledujúce po sviatkoch. (Na pondelok je potrebné dieťa odhlásiť v piatok do 14:00 hod.) Dieťa je možné odhlásiť:

- telefonicky na tel. čísle 033/ 7421715

- písomne – zapísaním do zošita pri jedálnom lístku na medziposchodí

Ak zákonný zástupca dieťa zo stravy neodhlasi, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá. V prvý deň neprítomnosti, ak rodič stravu uhradil, môže si ju vyzdvihnúť v čase výdaja stravy (od 11,30hod. do 12,00hod.) Treba si priniesť vlastné čisté nádoby (počas epidémií je možné prevziať obed do jednorázových obalov, ktoré poskytne MŠ) . Rodičov upozorňujeme, že príchod dieťaťa, ktoré materskú školu dlhšie nenavštevovalo (pre chorobu či z iného dôvodu), treba nahlásiť vopred osobne, alebo telefonicky.

ÚHRADA STRAVNÉHO:

Platbu za stravu je potrebné uhradiť na mesiac vopred bezhotovostne - vkladom na účet. Platbu je potrebné zrealizovať do 10. dňa v mesiaci. V prípade neuhradenia platby včas, dieťaťu nebude poskytnutá strava a dieťa nebude prevzaté do MŠ.
Na základe všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 252/2019 čl. 6 sa od 01.01.2020 zvyšuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výška príspevku na režijné náklady nasledovne:

Klasický stravník: Suma na úhradu mesačne: 38,00€ (plné stravné: 1,45€/deň, t.j. 1,45€ x 20 odstravovaných dní = 29€  + zvýšenie 9€ režijné náklady)

Stravník s dotáciou: 
Suma na úhradu mesačne: 14,00€ (náklady na nákup potravín: 1,45€/deň, t.j. 1,45€x20 odstravovaných dní mínus 1,20€x20 štátna dotácia = doplatok zákonného zástupcu 5€ + zvýšenie 9€ režijné náklady)

Príspevok zákonného zástupcu na režijné náklady určený podľa tohto článku nariadenia je na každý mesiac určený jednotne bez ohľadu na to, koľko dní v mesiaci sa stravník odstravuje a bez nároku na vrátenie pomernej čiastky réžie. 

ÚDAJE K PLATBE STRAVNÉHO:

STRAVNE SA PLATÍ NA ČÍSLO ÚČTU: SK86 7500 0000 0040 2532 5838. Do poznámky treba vložiť meno a priezvisko dieťaťa.

Viac k podmienkam  stravovania sa dozviete v priloženom linku:  http://www.msfrastacka.sk/files/other/2020/skolsky-poriadok-2020-21.pdf  v sekcií STRAVOVANIE.