Prevádzka MŠ: 

6:00 - 16:00

COVID – 19

ZMENY PLATNÉ

OD 16.9.2020:

Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Ak prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ trvá viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. 

krátky popis banneru

Vítame Vás na stránke Materskej školy Nábrežie 23, 

Elokované pracovisko Fraštacká 4, Hlohovec!

ČITÁREŇ POD MODRÝM NEBOM

V školskom roku 2019/2020 sme sa zapojili do výzvy: Zamestnanecký grantový program Škola 2020 v Nadačnom fonde Bekaert pomáha v Nadácii Pontis.

Predložili sme projekt s názvom „Čitáreň pod modrým nebom“. Za uvedený projekt sme získali grant vo výške 1 236,00 EUR.

Za získané peniaze vybudujeme  počas letných mesiacov oddychovú zónu pre deti na školskom dvore, ktorej súčasťou budú knižné búdky, tuli vaky a záhradný nábytok pre deti.