Prevádzka MŠ: 

6:00 - 16:00

COVID – 19

ZMENY PLATNÉ

OD 16.9.2020:

Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Ak prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ trvá viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. 

krátky popis banneru

Vítame Vás na stránke Materskej školy Nábrežie 23, 

Elokované pracovisko Fraštacká 4, Hlohovec!

DENTAL ALARM

V školskom roku 2016/2017 sa deti z jednotlivých tried zapojili do osvetového program Dental Alarm v spolupráci s Andel Elite Dental Center. Naše deti sa prostredníctvom neho naučili správne si čistiť zúbky. Pretože správna prevencia zaistí dieťaťu zdravé zúbky po celý život.

Deti sa zúčastnili 4 školení s praktickou inštruktážou. Školenia sa venovali 4 kľúčovým oblastiam:

  • dentálna hygiena - správna technika čistenia zubov
  • anatómia - stavba zubov a všetko o nich
  • výživa - ako sa správne stravovať, aby zuby netrpeli
  • patogenita - o chorobách zubov a ako im predchádzať