Prevádzka MŠ: 

6:00 - 16:00

COVID – 19

ZMENY PLATNÉ

OD 16.9.2020:

Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Ak prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ trvá viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. 

krátky popis banneru

Vítame Vás na stránke Materskej školy Nábrežie 23, 

Elokované pracovisko Fraštacká 4, Hlohovec!

DETI, POĎME VON!

V školskom roku 2017/2018 sme sa zapojili do grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ v spolupráci s TESCO a Nadáciou Pontis. Náš projekt vyhral 1. miesto v hlasovaní zákazníkov v regióne a získal podporu 1300 eur!

Cieľom projektu bolo: Vybudovať na školskom dvore športovú časť, vďaka ktorej sa náš dvor stane bezpečnejším, rozprávkovo farebným a príjemným prostredím pre pohybové a športové aktivity detí, ale hlavne pre ich oddych a hry.

Za získané peniaze sme zakúpili šplhaciu zostavu na školský dvor.