Rada školy pri MŠ Nábrežie 23, členovia:

Pedagogickí zamestnanci: 
Predseda:
Mária Gnipová 
Podpredseda: 
 Bc. Nikoleta Števíková
 
Nepedagogickí zamestnanci:
Andrea Riegelová

Za rodičov:
Lucia Karabinošová 
RnDr. Richard Šiška
Zuzana Stoláriková
Ing. Jana Jurčová

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:       
Mgr. Iveta Moravcová
Ing. arch. Miloslav Drgoň
Ing. Zuzana Nosková
Ing. Juraj Frýdecký