Údaje k platbe stravného (platba do 10. dňa v mesiaci):
Číslo účtu: SK86 7500 0000 0040 2532 5838
Do poznámky vložte meno a priezvisko dieťaťa.

Na základe všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 252/2019 čl. 6 sa od 01.01.2020 zvyšuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výška príspevku na režijné náklady nasledovne:
Klasický stravník:
Suma na úhradu mesačne: 38,00€
 (plné stravné: 1,45€/deň, t.j. 1,45€x20 odstravovaných dní = 29€  + zvýšenie 9€ režijné náklady)

Stravník s dotáciou:

Suma na úhradu mesačne: 14,00€ (náklady na nákup potravín: 1,45€/deň, t.j. 1,45€x20 odstravovaných dní mínus 1,20€x20 štátna dotácia = doplatok zákonného zástupcu 5€ + zvýšenie 9€ režijné náklady)
 

Podmienky stravovania:

    

Platbu za stravu je potrebné uhradiť na mesiac vopred bezhotovostne - vkladom na účet. V prípade neuhradenia platby včas, dieťaťu nebude poskytnutá strava a dieťa nebude prevzaté do MŠ.

Za odhlasovanie dieťaťa zo stravy zodpovedá zákonný zástupca. Dieťa je možné odhlásiť zo stravy  deň vopred do 14:00 hod. (platí aj v pondelky a v pracovné dni nasledujúce po sviatkoch) a to buď telefonicky (033/ 7421715), alebo osobne priamo v kuchyni. 

Ak je Vaše dieťa alergické na niektoré druhy potravín, je potrebné priniesť vedúcej ŠJ o tom potvrdenie od lekára-špecialistu.

V prípade nejasností sa obráťte na vedúcu školskej jedálne v čase konzultačných hodín.

Vedúca školskej jedálne:
Romana Kajzerová