Kontakt:
Materská škola Nábrežie 23, 920 01 Hlohovec - elokované pracovisko Fraštacká 4; Prevádzková doba MŠ: od 6:00 hod. - do 16:00 hod.
  Kontaktná osoba:
 
  zástupkyňa pre elok. pracovisko: PaedDr. Cvechová Dagmara, tel. 033/ 742 17 15, mob. 0911/ 104 472, email: ms.frastacka4@gmail.com
  IČO: 37838661 DIČ: 2021643316
Údaje k platbe stravného (platba do 10. dňa v mesiaci, v mesiaci september 2018 treba uhradiť 2 splátky):
Číslo účtu: SK86 7500 0000 0040 2532 5838
Variabilný symbol: vygenerovaný pre každé dieťa
Suma na úhradu: 25,80€ (plné stravné)
Do poznámky vložte meno a priezvisko dieťaťa.
 
 

Podmienky stravovania:

    

Platbu za stravu je potrebné uhradiť na mesiac vopred bezhotovostne - vkladom na účet. V prípade neuhradenia platby včas, dieťaťu nebude poskytnutá strava a dieťa nebude prevzaté do MŠ.

Za odhlasovanie dieťaťa zo stravy zodpovedá zákonný zástupca. Dieťa je možné odhlásiť zo stravy  deň vopred do 14:00 hod. (platí aj v pondelky a v pracovné dni nasledujúce po sviatkoch) a to buď telefonicky (033/ 7421715), alebo osobne priamo v kuchyni. 

Ak je Vaše dieťa alergické na niektoré druhy potravín, je potrebné priniesť vedúcej ŠJ o tom potvrdenie od lekára-špecialistu.

V prípade nejasností sa obráťte na vedúcu školskej jedálne v čase konzultačných hodín.

Vedúca školskej jedálne:
Romana Kajzerová