Údaje k platbe stravného (platba do 10. dňa v mesiaci, v mesiaci september 2019 treba uhradiť 2 splátky):
Číslo účtu: SK86 7500 0000 0040 2532 5838
Do poznámky vložte meno a priezvisko dieťaťa.

Na základe všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 241/2019 sa zvyšujú platby stravného nasledovne:
Klasický stravník:
Suma na úhradu v mesiaci september 2019: 31,00€
 x 2, t.j. 62€ (plné stravné: 1,45€ + 0,10€ réžia, t.j. 1,55€x20 odstravovaných dní)
Ostatné mesiace do 10. dňa: 31€

Stravník s dotáciou:

V mesiaci september 2019: 45€ (zálohová platba 31€ v prípade neodhlásených obedov + 7€ réžia september 2019 + 7€ réžia október 2019), pozn. réžia 7€ predstavuje rozdiel medzi stravnou jednotkou (1,45€ + 0,10€ réžia) a štátnou dotáciou 1,20€ = 0,35€ x 20 dní.
Počas ostatných mesiacov do 10. dňa: 7€

 
 

Podmienky stravovania:

    

Platbu za stravu je potrebné uhradiť na mesiac vopred bezhotovostne - vkladom na účet. V prípade neuhradenia platby včas, dieťaťu nebude poskytnutá strava a dieťa nebude prevzaté do MŠ.

Za odhlasovanie dieťaťa zo stravy zodpovedá zákonný zástupca. Dieťa je možné odhlásiť zo stravy  deň vopred do 14:00 hod. (platí aj v pondelky a v pracovné dni nasledujúce po sviatkoch) a to buď telefonicky (033/ 7421715), alebo osobne priamo v kuchyni. 

Ak je Vaše dieťa alergické na niektoré druhy potravín, je potrebné priniesť vedúcej ŠJ o tom potvrdenie od lekára-špecialistu.

V prípade nejasností sa obráťte na vedúcu školskej jedálne v čase konzultačných hodín.

Vedúca školskej jedálne:
Romana Kajzerová