Kontakt:
Materská škola Fraštacká 4, 920 01 Hlohovec; Prevádzková doba:6:00 hod. - 16:00 hod.
  Kontaktná osoba: PaedDr. Cvechová Dagmara, Telefón: 033/74 217 15 ; 0911 104 472; Email: ms.frastacka4@gmail.com

                

                                                             OZNÁMENIE
  
                                                                          
Riaditeľstvo Materskaj školy Fraštacká 4 v Hlohovci vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie učiteľ pre predprimárne vzdelávanie.

Pracovný pomer - na dobu určitú, s nástupom od 05.09.2016

Výberové konanie sa uskutoční:
Dňa: 22.08.2016
Kedy: od 9:000 - 11:00 hod.
Kde: v riaditeľni MŠ Fraštacká

Podmienky:

- Kvalifikačné predpoklady podľa § 7 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a       o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Bezúhonosť
- Žiadosť spolu so životopisom zasielajte do 19.08.2016

V Hlohovci dňa: 29.06.2016

                                                                                 PaedDr. Dagmara Cvechová, riaditeľka MŠ