Kontakt
Materská škola
  Fraštacká 4
  920 01   Hlohovec
  033 / 74 217 15
  0911 104 472
 
 Udalosti
Deň úcty k starším
 Novinky
29.09.2014 - Spustenie nášho nového portálu.
Deň úcty k starším

O našej škôlke

Charakteristika Materskej školy      Materská škola so sídlom na Fraštackej ulici č.4 v Hlohovci bola zriadená s účinnosťou od 1.4.2002. MŠ je šesťtriedna. Budova MŠ je účelovo zariadená a prispôsobená na výchovu a vzdelávanie detí od dvoch do šiestich rokov a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

Pri vnímaní výchovy a vzdelávania detí vychádzame z požiadaviek individuálneho osobnostného rozvoja, ktorý je založený na špecifických potrebách dieťaťa a ich primeranom uspokojovaní.

Vo výchovno-vzdelávacej práci uplatňujeme tvorivo-humanistickú koncepciu. V strede záujmu tejto koncepcie je dieťa ako aktívne vzdelávajúci sa subjekt, zameriava sa na rozvoj jeho osobnosti. Touto koncepciou sledujeme cieľ – aby sme vzdelávanie dieťaťa spájali s humánnymi aspektmi.

Materská škola je zaradená do siete Škôl podporujúcich zdravie od roku 2003 , v rámci ktorého sa škola zapojila do projektov Školská mliečna liga a Školské ovocie.

Vypracovali sme aj interné projekty pod názvom Dopraváčik a Svet je pre všetkých, ktoré integrujeme do výchovno-vzdelávacieho procesu MŠ. V tomto školskom roku vypracujeme projekt Detský svet, ktorého jednotlivé časti budeme začleňovať do celého edukačného procesu v súlade s ISCED-O.

Výchovno-vzdelávaciu prácu uskutočňujeme v zmysle Školského vzdelávacieho programu Fraštáčik, ktorý podporuje celostný osobnostný rozvoj dieťaťa, aktivizuje a motivuje rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability, rozvíja tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách a pomáha dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie.

Uvedomujeme si, že pohyb je pre dieťa prirodzený a potreba pohybu je neho najzákladnejšou potrebou.Z hľadiska zdravého rozvoja detí sa v MŠ systematicky realizujú rôzne pohybové aktivity, buď ako súčasť výchovno-vzdelávacej práce, alebo vo forme rôznych športových a tanečných krúžkov.

Snažíme sa získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať ich pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi.

Školská reforma u nás otvorila cesty pre inovácie vo výchove a vzdelávaní čo umožňuje našim pedagogickým zamestnancom prostredníctvom získaných profesijných zručností a dispozícií efektívne vykonávať svoje povolanie.

Všetky stanovené ciele, úlohy a celé naše výchovné pôsobenie smerujeme k tomu, aby sa dieťa v našej materskej škole cítilo zdravé, šťastné, spokojné a úspešné, aby sa mohlo učiť pre seba čo najefektívnejším spôsobom, tempom a takou metódou, prostredníctvom ktorej môže získať čo najviac na úrovni svojho osobného maxima.